Beon_tournoi_2009_
Pascal Stefanski contre Thomas Chevrier en plein zeitnot !